Một số mẫu Hành chánh Chi Đoàn, Đội

Một số mẫu Hành chánh Chi Đoàn - Đội

Hành chánh Chi Đoàn


BIÊN BẢN BUỔI HỌP

Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm 2013
Địa điểm: …………………………………………………………..
Chủ tọa: ……………………………………………………………
Thành phần tham dự:
    - …………………………………………………………………….
    - …………………………………………………………………….
    - …………………………………………………………………….

I. KHAI MẠC
(Nhớ: ‘Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – Chớ gì Nước Chúa trị đến’ 2 lần)

II. NỘI DUNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÚC KẾT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. BẾ MẠC
(Nhớ: ‘Lạy trái tim vẹn sạch Đức Bà Maria – Cầu cho chúng con’)


               Chủ tọa                                                        Thư ký


..…………………………                          ….. ……………………...

* Đoàn xin gia nhập này của hành chánh Đoàn
ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THIẾU NHI

            Tên Thánh, họ và tên:.................................................................................................(chữ in hoa)
            Sinh Ngày...................... tháng................ năm..................... tạii.................................................
            Trình độ học vấn:..................................... Đang học lớp giáo lý................................................
            Tên Thánh, họ và tên Cha:...............................................................................................
            Tên Thánh, họ và tên Mẹ:................................................................................................
            Địa chỉ thường trú:.............................................................. ( (nếu có)..............................
         Nay em làm đơn này, xin gia nhập sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể – ........... – Giáo Xứ ..........
         Em xin hứa đi sinh hoạt theo nội quy và kỷ luật của Đoàn .
         Em xin Chân thành cảm ơn.
                                                                                             Ngày ........ tháng......... năm...........
                                                                                                           Người làm đơn
                                                                                                           (ghi rõ họ tên)
 * Sơ yếu lý lịch này của hành chánh Đoàn
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tên Thánh, họ và tên:.......................................................................................................... (chữ in hoa)
Sinh ngày..................................... tháng........... năm..................... tại........................................................... 
Địa chỉ liên lạc..................................................................................................................................
Điện thoại bàn ............................................................ Điện thoại di động.................................................... 
Rửa tội ngày ........................ tháng........... năm..................... tại...........................................................
Rước lễ lần đầu ngày ................ tháng..................... năm................................... tại.................................
Thêm Sức ngày ...................... tháng........... năm..................... tại...........................................................
Trình độ học vấn........................ ; Môn năng khiếu......................................................................
Tên Thánh, họ và tên Cha:..............................................................................................................            
Sinh ngày................ tháng........... năm.............. tại........................ ; Nghề nghiệp........................................
Tên Thánh, họ và tên Mẹ:............................................................................................................
Sinh ngày................ tháng........... năm.............. tại........................ ; Nghề nghiệp........................................
*Điện thoại liên lạc của Phụ Huynh (Cha hoặc Mẹ) ..
Các chị em ruột trong gia đình (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)
          1.  ............................................................................... 4. ...................................................         
          2.  ............................................................................... 5. ..........................................................
          3.  ............................................................................... 6.  .......................................................
Em đang học lớp giáo lý:
Khai tâm o                 Rước lễ o                   Thêm Sức o               Bao đồng o                Vào đời o

·         Ngày vào Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Hiển Linh:...........................................................
·         Ngành : ................................................................................ Cấp:.....................................................

                                                                                       … ngày..... tháng......... năm...........
                                                                                                            Ký tên 
                                                                                                    (ghi rõ họ tên)

Sổ Đội
Tên đội viên:.......................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................
Nơi sinh: .................................................................................................................................................
Tên cha: ...................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................
Tên mẹ: ....................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................
Đang học lớp: ...............   Trường...............................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................
Số điện thoại: .....................................................................................................................................
Thuộc Giáo Họ: ...............................................................................................................................
Cấp: .....................Ngành:.....................................................................................................................
Sở trường: .............................................................................................................................................
Môn học trỗi vượt: ........................................................................................................................
Ghi chú: ...................................................................................................................................................


Sổ Hoa Thiêng Đội
Tuần lễ từ ngày… tháng… đến … ngày … tháng … năm 2013

Stt
Đội viên
DN
DL
RL
HS
CN
Chầu
BA
1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng:

Các bạn cần thì comment email mình sẽ gửi mail các mẫu dạng word cho.

Lưu ý, các mẫu trên các bạn không nên áp dụng chính xác mà hãy linh động tùy theo tình hình xứ đoàn của bạn nhé.
Share on Google Plus

0 nhận xét: